Välkommen till Tuve Måleri AB

Måleri

Om oss

Miljö och Hälsa

Kvalitet

Referenser

Kontakta oss

Miljöpolicy

Vår miljöpolicy är att långsiktigt ge våra anställda, våra kunder och allmänheten en god miljö.

Detta ska vi åstadkomma genom att:

- Bedöma inverkan på hälsa, miljö och säkerhet vid framtagande av nya processer samt vid val av nya produkter.

- Optimera arbetet genom att använda utrustning och teknik som bidrar till bästa samstämmighet mellan hälsa, miljö, säkerhet och ekonomi.

- Följa alla lagar och förordningar som gäller inom vårt ansvarsområde. I de fall TUVE MÅLERI AB ställer högre krav ska dessa gälla.

- På ett öppet och konstruktivt sätt samarbeta med kunder, myndigheter och andra intressenter mot ett ansvarsfullt miljöarbete.

- Påverka våra kunder och leverantörer till ansvarsfullt miljöarbete samt beakta miljöhänsyn vid upphandling.

- Att följa inköpsrutinens krav och visioner.

Länk till arbetsmiljöverket, lag och rätt

Arbetsmiljöpolicy

Vår arbetsmiljöpolicy är att ge vår personal och våra kunder en bra arbetsmiljö och vi har målsättningen att ständigt förbättras med det här. Vi strävar efter att minimera olycksriskerna genom att ha en utbildad personal samt variera arbetet för att slippa förslitningsskador i den mån det går. Vi arbetar för en drog och alkoholfri arbetsplats då vi anser att det här inte hör hemma på jobbet. Vi ger våra medarbetare information samt utbildning i hantering av farliga kemikalier. Vi på TUVE MÅLERI AB arbetar för att skapa en fysiskt och psykiskt bra arbetsplats för alla medarbetare. Vi vill att de ska känna till företagets policy och mål samt ansvara och påverka sin egen arbetssituation för att utvecklas. Vi ska minst uppfylla de krav som finns i arbetsmiljölagstiftningen.

Rese- och Transportpolicy

Transporten är den del av vår verksamhet som har de största miljöaspekterna. För att minska vår negativa miljöpåverkan ska vi samåka både till, från och under arbetet. Vi ska använda telefonen i kontakten med varandra istället för att köra. Vi ska följa våra inköpsrutiner för fordon vid nyanskaffning och ständigt sträva efter att förbättras med transporterna för att minska utsläppen och miljöpåverkan.

Att arbeta för att minska transporter, avfall, kemikalieanvändning samt andra produkter med negativ miljöpåverkan. För att möta nya krav, liksom målsättning att arbeta mot ständiga förbättringar ska vår miljöpolicy värderas, uppdateras och kommuniceras till medarbetare vid förändringar.

Vi står för:

Kvalitet

Kunskap

Leveransprecision

Kostnadseffektivitet

Tuve Måleri AB, Hildedalsg. 16, 417 05 Göteborg, Tel: 031-22 04 60, Fax: 031-23 92 26, e-post: tuve-maleri@telia.com